RISICO INVENTARISATIE | DE RI&E


De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. Het houden van een risico-inventarisatie is één van de taken van de binnen uw organisatie aangewezen medewerker die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid risico's op de werkvloer. In kleinere bedrijven is dit de eigenaar of personeelsfunctionaris. In grotere bedrijven is iemand aangesteld voor het opstellen, beheren en controleren van de kwaliteit, Arbo en Milieu richtlijnen. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Deze medewerker dient zich op de hoogte te brengen van regelgevingen en veiligheidsmiddelen (bijv. BHV, EHBO, brand, enz.) in gebouwen en bedrijfsvoertuigen* (VCA*). Handig voor alarmering bij een calamiteit is de 112-instructie. Is het cilinder sluitplan (knopcilinders vluchtdeuren) up-to-date? Behalve de bedrijfsveiligheid RI&E is het bij ons ook mogelijk (inhouse expertise) om een risico inventarisatie (ICT-scan) van uw computerruimte te maken. Met de ICT-scan blijft uw computerruimte toekomstbestendig.RISICO INVENTARISATIE & PLAN VAN AANPAK

Met de Risico-Inventarisatie voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichting en voorkomt mogelijke boetes van de Inspectie SZW. Vanuit de Risico Inventarisatie zijn ook voordelen te behalen. Zo worden verborgen arbeidsrisico’s ondervangen en kan in bepaalde gevallen een flinke kostenbesparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de risico-inventarisatie wordt vastgelegd welke gezondheid en veiligheid risico's de werkzaamheden binnen uw organisatie met zich meebrengen. Er wordt een schatting gemaakt van hoe groot de kans op een bepaald risico is welke ook periodiek worden geëvalueerd . Bij de risico inventarisatie hoort ook een plan van aanpak (PvA) waarin wordt beschreven welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. De Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze compleet zijn. Zijn de RI&E en of het PvA niet volledig dan kan de Inspectie u een boete opleggen. Voorkom een boete en zorg dat u veiligheidsvoorzieningen goed voor elkaar heeft. Wij bieden in onze webshop een totaalassortiment brand blusmiddelen, veiligheidspictogrammen, oogspoelflessen, verbandkoffers, vluchtladders en meer veiligheidsartikelen. Is er in uw bedrijf een BHV-plan ?RISICO INVENTARISATIE BIJ VERANDERINGEN

De risico-inventarisatie en evaluatie is geen eenmalige actie. Het is een dynamisch document zijn dat regelmatig dient te worden herzien en bijgewerkt. Als de situatie binnen de organisatie verandert door bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing of uitbreiding van dienstverlening of productie dan dient u de RIE voor dit deel van het stappenplan opnieuw uit te voeren. Heeft u reeds in AED, BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid middelen en cursussen voorzien dan is dit essentieel om in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie te benoemen. Bedrijfsveiligheid pictogrammen dienen minimale afmeting van 20x20cm te hebben.


VEILIGHEID PICTOGRAMMEN VOOR RIE MEEST TOEGEPAST MET AFMETING CONFORM VEREISTEN:
GEVAAR PICTOGRAMMEN VOOR RIE
VERZAMELPLAATS EN BHV EHBO BORD:

CONTACTFORMULIER