1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die BlusPunt Brandblussers biedt, zowel op alle overeenkomsten die wij sluiten en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover BlusPunt Brandblussers aanbieder dan wel opdrachtnemer is. BlusPunt Brandblussers wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden gaan de bepalingen in deze voorwaarden voor. Op de webshop is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde arrondissement in Nederland. Door deze website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid. Er kunnen geen rechten aan informatie vermeldt op de website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden kunnen zij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit. Heeft u aanvullingen neem dan contact op.


2. ONLINE BETALEN & PRIVACY

De webshop biedt meerdere betaalmogelijkheden. U kunt vooraf betalen of per iDEAL internet bankieren via uw bank uw bestelling betalen. Het is voor met name bestaande klanten mogelijk om na onze goedkeuring op rekening te kopen met een af te stemmen betalingstermijn. Wel blijven de bestelde en of reeds geleverde artikelen, totdat uw betaling is ontvangen, eigendom van BlusPunt Brandblussers. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en door de uitvoerende bij BlusPunt Brandblussers gebruikt voor uitvoering van uw opdracht. Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekt door daartoe bevoegde medewerker van BlusPunt Brandblussers. In de webshop genoemde prijzen zijn in €uro exclusief B.T.W., andere heffingen of overige belastingen.


2.1. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


3. LEVERTIJD BESTELLINGEN

Wij streven er naar om in de shop geplaatste bestellingen de eerstvolgende werkdag op het opgegeven bezorgadres af te leveren. Indien artikelen onverhoopt niet op voorraad zijn brengen wij u hiervan op de hoogte. Levering vindt alsnog z.s.m. na ontvangst van uw e-mailbevestiging plaats. Vragen omtrent status van uw bestelling (ook na offerte traject)..? Neem contact op..! Een levertijd of uitvoeringstermijn is indicatief omdat ook wij van bezorgdiensten afhankelijk zijn. Levering echter altijd zo snel als mogelijk waarbij de levertijd of het moment van uitvoeren ingaat wanneer uw bestelling is ontvangen en of dat er na het offerte traject overeenstemming is bereikt en indien ter sprake de (termijn)betaling is ontvangen. Bij meerwerk (bijvoorbeeld bij onderhoud werkzaamheden) wordt de levertijd of uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die BlusPunt Brandblussers nodig heeft om materialen en onderdelen te (laten) leveren om het meerwerk naar behoren te kunnen verrichten. Gezien vele maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en buitenland zijn wij afhankelijk van leveranciers. Eventuele overschrijding van levertijden en of moment van uitvoeren van uw opdracht geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan aan BlusPunt Brandblussers niet worden toegekend indien er sprake is van overmacht bij brand, overstroming, diefstal of dat leveranciers dan wel onderaannemers door welke omstandigheid dan ook niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Bij werkzaamheden op locatie zorgt de opdrachtgever dat de medewerker(s) van BlusPunt Brandblussers werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan (kunnen) uitvoeren. Bij bestellingen buiten ons servicegebied zowel online als offline kunnen wij enkel advies verstrekken. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. Door te grote afstanden is het soms helaas niet mogelijk om concreet terplaatse de benodigde veiligheidsartikelen en te beveiligen ruimten te inventariseren. Wij adviseren ook met het oog op de periodieke controles om een leverancier nabij te raadplegen om te voorkomen dat onjuiste artikelen worden besteld.


3.1 BESTEL ZORGVULDIG

Tijdens bestellen wordt aan u in het bestelproces gevraagd of u een account wilt aanmaken? Dit is een optionele keuze en is niet verplicht. Besluit u om een account aan te maken dan kunt u eenvoudig uw contactgegevens opgeven. Correct en volledig invullen van factuuradres en eventueel afwijkend bezorgadres is noodzakelijk om door u bestelde artikelen spoedig te leveren. Persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en beschermd. Dit wordt ook in de privacy-verklaring vermeldt. Online bestellingen worden verzonden in degelijke verpakking. Check ook de pagina met informatie verzendkosten. Worden er in de webshop onterechte bestellingen gedaan of wordt er vreemd bestelgedrag geconstateerd? Dan wordt hiertegen opgetreden, desnoods wettelijk. 


3.2 LEVERING VIA DERDEN

Levering waarbij voorraad van (een) artikel(en) bij ons niet voorradig is/zijn kan alsnog plaatsvinden via importeur, fabrikant of distributeur. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens zoals bezorgadres aan het door-leverende bedrijf door te geven zodat levering alsnog zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden.


4. ZICHTTERMIJN BIJ ONLINE BESTELLEN

Bij online artikelen kopen is er recht op een bepaalde zichttermijn ofwel bedenktijd. Dit geldt bij kopen via Internet. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant (opdrachtgever) het online gekochte artikel zonder opgaaf van reden of enige verplichting retour kan zenden. Wel dient de verpakking van het artikel compleet en zoveel heel te zijn. Dus open de verpakking op een nette wijze. De verzendkosten voor retour zijn voor rekening koper. De zichttermijn periode is 14 dagen vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangt. Uitzondering op 14 dagen zicht termijn zijn verkooptrajecten via offerte of maatwerk prijs of na op locatie uitgevoerde inventarisatie van benodigde (brand)veiligheid artikelen, of bij wederverkoop. Of bijzondere artikelen als bijvoorbeeld brandslanghaspels met haspelbladen in kleur blauw of groen. Wij gaan ervanuit dat u handelt in samenspraak met uw (brand)verzekering. Neem bij vragen contact op.


4.1 RETOURZENDING / ANNULEREN

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien met medeweten en toestemming van ons. Artikelen die voor opdrachtgever op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. Bij annulering van een opdracht is opdrachtgever* (klant*) gehouden aan alle met het oog op uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Zoals bijvoorbeeld de kosten voor retourzending.


5. AANSPRAKELIJKHEID

Bij nieuw aan te nemen onderhoud opdrachten waar de klant vraagt om blusmiddelencontrole en waar geruime tijd geen keuring heeft plaatsgevonden is de eigenaar, verhuurder of de huurder van het pand aansprakelijk voor mogelijke schade. Wij kennen immers de onderhoud historie van de blusmiddelen niet. Opdrachtgever draagt het risico voor eventueel ontstane waterschade aan wand en vloer bij bijvoorbeeld het uitvoeren van de vijfjaarlijkse brandslangtest. Is er sprake van een nieuw uit te voeren onderhoud project dan wordt er een nulmeting aan de blusmiddelen verricht. Alle hieruit voortvloeiende extra uit te voeren werkzaamheden worden vooraf met kennisgeving van daarmee te verwachten gepaard gaande kosten met u besproken. Geen verrassingen achteraf. Is de conditie status voorafgaand aan uit te voeren onderhoud van brandblusser, brandslanghaspel of ander te controleren of te onderhouden artikel vooraf als te onbetrouwbaar te beschouwen dan treedt medewerker van BlusPunt Brandblussers met u in overleg om onvoorziene omstandigheden te voorkomen. BlusPunt Brandblussers is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is dit lid slechts van toepassing met inachtneming van de wettelijke besluitvorming. Maakt BlusPunt Brandblussers bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon (bijvoorbeeld bij onderaanneming) dan is BlusPunt Brandblussers op gelijke wijze aansprakelijk. BlusPunt Brandblussers is, in geval van een toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. Iedere aansprakelijkheid van BlusPunt Brandblussers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van BlusPunt Brandblussers komt. Indien er door welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het honorarium, dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht. BlusPunt Brandblussers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade van de opdrachtgever, misgelopen besparingen, bedrijfsstagnatie, waardevermindering van producten. Medewerkers gaan altijd beheerst te werk en brengen zich goed op de hoogte van de geldende bedrijfsvoorschriften binnen uw organisatie. Worden er relevante aanverwante zaken geconstateerd wordt dit gemeldt. Bij aanschaf van artikelen zonder vooraf informerend (telefoon)gesprek of e-mailbericht wordt veronderstelt dat u kennis van zaken heeft. Na aanschaf gaan wij ervanuit (ook zonder uw voorafgaande informatievraag) dat er "normaal gebruik" van aangekochte artikelen wordt gemaakt. Houdt bijvoorbeeld altijd uw brandblusser(s) buiten directe hitte- / zonnestraling en stel deze niet bloot aan temperaturen boven vijftig graden Celsius. Plaats ze niet ondersteboven...


6. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN | INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t. de op of via deze webshop geboden informatie (waaronder alle teksten grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, verspreiden, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijk achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van rechtmatige toestemming van rechthebbende. U mag vertoonde informatie op de website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Afbeeldingen op de website kunnen qua actualiteit afwijken. Wij behouden ons het recht om de op of via deze website aangeboden informatie te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie met inbegrip van de teksten is gewijzigd. Alle op de website getoonde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en/of rechthebbenden. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Elke niet wezenlijk en of relevante aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van informatie en ongestoord gebruik van de site wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.


7. DIVERSEN

Bij werkzaamheden i.v.m. de opdracht in gebouwen en/of op (het) terrein(en) van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien wij daar tijdig om verzoeken, hulp personeel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van ons stellen. Het servicegebied waarop onze dienstverlening is ingericht omvat Drenthe. Het is wel mogelijk om ook buiten Drenthe service te krijgen. Hiervoor dient opdrachtgever vooraf contact met ons over op te nemen. Dit m.b.t. prijsvorming.


CONTACTFORMULIER